Per Bolund, nya lagen äventyrar pensionerna

Saco: Skadligt för Sverige och riskerar orsaka stora ekonomiska problem

Publicerad: Måndag 21 okt 2019

Senast uppdaterad: Måndag 21 okt 2019

Nyckelord:
Pension

Den 13 november ska riksdagen fatta beslut om en ny reglering för tjänstepensionsföretag. Om förslaget klubbas igenom kommer det att få stora konsekvenser för tjänstepensionsföretag möjligheter att leverera bra pensioner i framtiden. Det kan Saco inte acceptera.

Regeringens lagstiftningsförslag tillsammans med Finansinspektionens kompletterande föreskrifter riskerar att försvåra för tjänstepensionsföretagen att generera avkastning och överskott. Det kommer påverka storleken för framtida pensioner, vilket i sin tur slår hårt mot den enskilda individens ekonomiska framtid.

Förslaget handlar bland annat om de kapitalkrav som ställs på företagen för att trygga sina åtaganden. Den sammanlagda effekten blir, vad Saco erfar, ökade kapitalkrav långt över vad både EU-direktivet och Finansinspektionens tillsynsverktyg kräver.

Med ökade kapitalkrav tvingas företagen placera större andel av kapitalet i säkra tillgångar och därmed mindre andel i tillgångar som kan generera högre avkastning. Utöver det tillkommer kraftigt ökade rapporteringskrav och administrativa kostnader för tjänstepensionsföretagen.

Sammantaget innebär lägre avkastningsmöjligheter och ökade kostnader lägre tjänstepensioner för den enskilde. En vanligt förekommande tumregel är att en procents lägre avkastning under ett helt arbetsliv innebär med ränta på ränta effekten ca 20 procent lägre pension.

Saco kan konstatera att lagförslaget presenteras i en tid när tjänstepensionen utgör en allt större del av försörjningen för den enskilde efter arbetslivet, inte minst för akademiker. Det kan handla om så mycket som upp till 50 procent av den totala pensionen.

Dessutom genomför regering och riksdag betydande förändringar i pensionssystemet för en höjd pensionsålder, vilket kommer att få konsekvenser. Samtidigt som allt fler röster höjs för ökade avsättningar till såväl allmänna pensionssystemet som till tjänstepensionen. Det går inte ihop.

Omkring 90 procent av alla arbetstagare omfattas i dag av kollektivavtalad tjänstepension. Frågan om konkurrensneutralitet mellan tjänstepensionsföretag och övriga försäkringsbolag och banker har i hög grad getts företräde på bekostnad av framtida pensioner. Det är ett val som Saco inte kan begripa.

Genomförandet av det andra tjänstepensionsdirektivet borde i stället i betydligt högre grad utgått från det dominerande system vi har i Sverige. Att skapa ett anpassat regelverk som ger en ändamålsenlig avvägning mellan effektiv förvaltning och tryggande av kollektivavtalade tjänstepensioner. Det hade varit i linje med EU-direktivets syfte, där det uttryckligen framgår att det inte ska inkräkta på den roll som arbetsmarknadens parter har.

Ett tydligt exempel på det är utformningen av bestämmelser kring information. Parterna har tagit ansvar och utvecklat en välfungerande och kostnadseffektiv administration kring pensionsavtalen med valcentraler, upphandling och anslutning av valbara bolag. Parterna har också tagit ansvar för att säkerställa en objektiv, enhetlig och sammanhållen information till den försäkrade arbetstagaren.

Saco noterar att även Finansinspektionen anser att den information som i dag lämnas genom parternas försorg uppfyller det krav som ställs i EU:s tjänstepensionsdirektiv.

Trots det väljer man att lämna rådande ordning där parterna ges uttrycklig frihet att avtala om hur och vilken information som ska lämnas. Med det fråntas parterna möjligheten att garantera en objektiv och ändamålsenlig information.

Lagförslaget som riksdagen ska rösta om den 13 november är skadligt för Sverige och riskerar att orsaka stora ekonomiska problem för framtidens pensionärer. Nu kräver Saco att regeringen med ansvarig minister, Per Bolund tänker en gång till och agerar. Allt annat är oacceptabelt för Saco.

Göran Arrius, ordförande Saco

Debattartikel införd i Aftonbladet 21 oktober 2019.