Lönsamma studier?

Ny Sacorapport med livslöneberäkningar för 36 akademiska utbildningsval.

Publicerad: Onsdag 8 jun 2011

Nyckelord:
Lön & livslön,
Utbildning & forskning

Idag presenterade Saco nya livslöneberäkningar av hur 36 utbildningsval lönar sig över livet. Resultatet jämförs med en genomsnittlig individ som börjar förvärvsarbeta direkt efter gymnasiet. Underlaget bygger på data från 750 000 individer. Saco gav första gången ut beräkningar av livslöner på 60-talet. Motivet var då, som idag, att uppskatta vad olika akademiska utbildningsval innebär ekonomiskt då man tagit hänsyn till inkomstbortfall och skuldsättning under studietiden, inkomstskatter m m.

Studien visar att av 36 undersökta utbildningsinriktningar har:

12 negativ avkastning, dvs de ekonomiskt olönsamma2 en avkastning på 0 procent, dvs de går jämnt upp med gymnasieutbildade9 en avkastning på 1–5 procent8 en avkastning på 6–10 procent5 en avkastning som är större än 10 procent

Den genomsnittliga avkastningen för akademiker (exklusive forskarutbildade) ligger på 7 procent.

Thomas Ljunglöf, statistiker och Sacoutredare, säger:

-Lönejämförelser mellan olika utbildningsgrupper görs nästan alltid med månads- eller årslöner och tar sällan hänsyn till det inkomstbortfall akademiker haft under studietiden. I den här rapporten jämförs lönerna över en hel karriär och hänsyn tas också till skatter och andra kostnader och intäkter som uppstår under livet. Livslönen ger därför en bättre bild av de privatekonomiska effekterna av olika utbildningsval.

Kontakt: Thomas Ljunglöf, utredare. Tel 073- 633 48 00
John Ahlmark, kommunikationschef. Tel 070-610 01 19