Arbetslösheten ökar bland högskoleutbildade

Arbetslösheten ökar nu i flera akademikergrupper, liksom antalet varsel. Det visar ny statistik från Saco. Värst drabbade är unga samt utrikesfödda akademiker.

Publicerad: Tisdag 14 nov 2023

Senast uppdaterad: Tisdag 14 nov 2023

Den svenska arbetsmarknaden har under det gångna året visat på överraskande motståndskraft med hänsyn till den makroekonomiska osäkerheten kopplat till hög inflation, stigande räntor och ett försämrat geopolitiskt läge i omvärlden. Men nu verkar vi stå inför ett skifte – flera indikationer pekar på att arbetsmarknaden mattas av. 

– Under hösten har antalet varsel ökat och antalet nyanmälda lediga platser hos arbetsförmedlingen minskat. Företagens anställningsplaner har blivit mer pessimistiska än tidigare. I takt med att konjunkturen försvagas ökar arbetslösheten som följd, säger Gilbert Fontana, statistiker på Saco. 

I oktober var 4,1 procent av akademikerna antingen öppet arbetslösa eller deltog i något arbetsmarknadsprogram. Detta är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Arbetslösheten ökar i flera akademikergrupper, men från förhållandevis låga nivåer. Det är i synnerhet bland yngre och akademiker födda utanför Norden som arbetslösheten ökar mest.  

– Unga och utrikesfödda har ofta en sämre förankring på arbetsmarknaden och drabbas därför först när konjunkturen försämras. Trots att akademiker generellt har en stark ställning på arbetsmarknaden väntas arbetslösheten fortsätta öka, säger Gilbert Fontana. 

Ytterligare en faktor som pekar på att arbetsmarknaden mattas av är att antalet långtidsarbetslösa akademiker gradvis ökat under hösten. I oktober hade 28 200 akademiker varit arbetslösa i minst 12 månader, vilket motsvarade 36 procent av de arbetslösa. 

När de långtidsarbetslösa akademikerna blir fler krävs mer resurser till Arbetsförmedlingen för arbetsmarknadspolitiska insatser. Långtidsarbetslösa har ett sämre utgångsläge, och i en lågkonjunktur försämras deras situation ytterligare eftersom de kommer längre från jobben när fler nytillkomna arbetslösa konkurrerar om befintliga platser.  

– Satsningar på utbildning och möjligheter till omställning är viktiga åtgärder i detta läge. Regeringen måste ha beredskap för att det behövs ökade resurser till arbetsmarknadspolitik framåt, säger Göran Arrius, ordförande på Saco.  

Statistiken kommer från Arbetsförmedlingen och från SCB:s registerdata, och har bearbetats och gjorts tillgänglig av Saco.