Hot och våld mot akademiker

Många akademikeryrken innebär att företräda samhället och att bevilja eller avslå krav och önskemål från elever, patienter, klienter, kunder med flera. För att värna rättssäkerhet och opartiskhet är det viktigt att tjänstemännen kan sköta sina uppgifter i lugn och ro. Om samhället inte klarar av att skydda sina tjänstemän mot våld och hot om våld så betyder det att den demokratiskt beslutade ordningen fungerar sämre och i värsta fall sätts ur spel. Därför är det här en rapport i ett mycket angeläget ämne.

Publicerad: Tisdag 7 okt 2008

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Arbetsmarknad

Rapporten handlar om hot och våld som riktas mot akademiker i deras yrkesutövning. De frågor som behandlas gäller exempelvis i vilken utsträckning akademiker utsätts för hot eller våld i arbetet och vilka grupper som löper störst risk. Till skillnad från merparten av andra undersökningar om hot och våld behandlas här dessa företeelser separat. Därmed blir det möjligt att studera förekomsten av såväl hot om våld som våld. Vidare behandlas frågor om huruvida det, på akademikernas arbetsplatser, vidtagits förebyggande åtgärder mot hot och våld samt i vilken utsträckning det finns rutiner för att ta hand om dem som drabbats.

Resultaten visar bland annat att knappt tio procent av Sacos yrkesverksamma medlemmar utsatts för hot om våld i sin yrkesutövning under en period av två år. Ungefär tre procent drabbades våld under perioden. Omräknat till hela populationen innebär det att ca 40 000 medlemmar utsattes för hot om våld och ungefär 14 000 för våld under den studerade tvåårsperioden.

Undersökningen bygger på den stora enkätundersökning om akademikernas arbetsvillkor som Saco genomförde i början av 2006 och som besvarats av mer än 5 000 Saco-anslutna akademiker.