Är det värt besväret?

Att ta ut dubbla examina är ett fenomen som ökat markant. Sacoekonom Håkan Regnér har kartlagt inkomsterna för akademiker med dubbla examina.

Publicerad: Tisdag 5 jul 2011

Nyckelord:
Lön & livslön,
Studieval,
Utbildning & forskning

Statistiska Centralbyrån visar att nästan 17 procent av de examinerade läsåret 2009/2010 hade mer än en examen, det är en fördubbling jämfört med tio år tidigare.

Ett viktigt skäl till dubbelexamination är troligen att personen vill fördjupa eller bredda sin kunskap, och därmed öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Ett annat skäl att ta ytterligare en examen kan vara att bilda sig, utan målet att använda kunskapen på arbetsmarknaden.

Studien "Är det värt besväret? – Inkomster bland akademiker med dubbla examina" granskar dels inkomsterna bland akademiker med dubbla examina jämfört med akademiker med en examen, dels gruppernas inkomstutveckling mellan åren 2005 till 2008. Data har tagits fram av Statistiska Centralbyrån, och omfattar över 54 000 personer varav 13 procent har två examina.

De fyra vanligaste kombinationerna av dubbla examina är:

  • treårig yrkesinriktad examen / treårig generell examen (18 procent)
  • treårig generell examen / fyraårig yrkesinriktad examen (15 procent)
  • treårig yrkesinriktad examen / fyraårig yrkesinriktad examen (14 procent)
  • treårig generell examen / treårig yrkesinriktad examen (7 procent)

Valet av utbildningskombinationer speglar sannolikt också de olika motiv som ligger bakom beslutet att ta ytterligare en examen.

År 2008 arbetade 45 procent av de dubbelexaminerade i privat sektor, jämfört med 51 procent av dem med en examen. Det är ungefär lika stor andel män och kvinnor i de båda grupperna. De med en examen kommer med större sannolikhet från akademikerhem.

Inkomstjämförelserna visar att de med dubbla examina har cirka 2 procent lägre inkomster år 2008. Men resultaten visar också att inkomsterna har ökat mer för personer med dubbla examina, än för dem med en examen, mellan åren 2005 och 2008. Det är också stora inkomstskillnader inom gruppen med dubbla examina.

För fler resultat, läs rapporten.