Kvinnor och män i en individualiserad lönebildning

Finns det skillnader i hur kvinnor och män klarar sig i en individualiserad lönebildning? I rapporten ”Kvinnor och män i en individualiserad lönebildning” undersöker Sacoekonomerna Lena Granqvist och Håkan Regnér vilken betydelse lönesamtalet och chefens inflytande över lönesättningen har på kvinnors och mäns löner. Data har tagits fram av Sacos medlemsförbund och täcker åren 2002 och 2008. Analyserna omfattar ungefär 100 000 individer.

Publicerad: Måndag 7 mar 2011

Nyckelord:
Jämställdhet,
Lön & livslön

Kvinnor tjänar på lönesamtal

Resultaten visar att kvinnor som har haft lönesamtal har signifikant högre månadslön än kvinnor som inte har haft lönesamtal. Lönesamtalsgapet uppgår i genomsnitt till 2 procent. Resultaten varierar över lönefördelningen, vilket betyder att genomsnittet inte visar hela bilden. Kvinnor i botten av lönefördelningen får ut mer av lönesamtalet än kvinnor i toppen av lönefördelningen. Resultaten för år 2008 är desamma som för år 2002.

Det finns inte någon statistiskt säkerställd löneskillnad mellan män som har haft lönesamtal och män som inte har haft lönesamtal. Däremot finns det skillnader över lönefördelningen, och precis som för kvinnor är lönesamtalsgapet större i den nedre delen av fördelningen och mindre i den övre delen. Lönesamtalsgapet är till och med negativt i den övre delen av lönefördelningen. Det betyder att män högt uppe i lönefördelningen med lönesamtal har lägre lön än män som tjänar lika mycket men som inte har lönesamtal.

Chefens mandat påverkar resultatet

Resultaten visar också att det är bättre att ha lönesamtal med en chef som har mandat att sätta lön än med en chef som saknar mandat. Det finns nämligen ett positivt mandatgap för både kvinnor och män. För kvinnor är skillnaden drygt 2 procent och för män drygt 3 procent. Mandatet verkar vara viktigare för mäns löner än för kvinnors löner.

Individuella lönesamtal bra för jämställdare löner

Kan vi befästa eller förkasta påståendena om det finns skillnader i hur kvinnor och män klarar sig i en individualiserad lönebildning? Att kvinnor överlag skulle klara sig sämre i ett individualiserat system kan vi inte befästa.

Rapportförfattarna kan konstatera att lönesamtalet i genomsnitt verkar vara viktigare för kvinnors löner än för mäns löner. Lönesamtalet verkar snarare fungera som ett redskap att lyfta fram kvinnorna som individer, att synliggöra osynliga skillnader och att motverka statistisk diskriminering.

Vad har dessa resultat för implikationer för jämställda löner? En slutsats är att välfungerande lönesamtal kan vara ett viktigt redskap för att komma till rätta med en del av löneskillnaderna mellan kvinnor och män.