Tryggare kan alla vara - Socialförsäkringarna för studenten

Under 2011 är socialförsäkringar i fokus, inte minst genom arbetet i den parlamentariskt sammansatta Socialförsäkringsutredningen. Sacos biträdande utredare Maria Noleryd har studerat hur studenterna passar in i dagens socialförsäkringssystem. Inte alls, visar det sig.

Publicerad: Torsdag 7 apr 2011

Nyckelord:
Socialförsäkringar,
Studentpolitik

Studenter i högskolan utgör en liten grupp av väljarna, och studenter som får problem i trygghetssystemen tillhör en ännu mindre skara. Men idag läser nästan varannan vidare på högskolan efter gymnasiet. På lång sikt kommer alltså varannan person i landet ha berörts på ett eller annat sätt av studenternas trygghetssystem. Sett ur det perspektivet är studenternas trygghetssystem en mycket viktig fråga. Genomgången av studenternas trygghetssystem visar på flera situationer där studenters trygghetssystem skiljer sig från vanliga löntagares. Inte på grund av att de inte fullgjort sina åtaganden studiemässigt, utan på grund av hur trygghetssystemen är konstruerade och på vad som anses vara en trygghetsberättigande sysselsättning och inkomst. Det är också tydligt att särbehandlingen av studenterna inte har skett grundad på någon särskild princip.

Den här genomgången av studenternas trygghetssystem visar att det finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring socialförsäkringarna, där även studentgruppen och deras situation lyfts fram. Många av problemen beskrivna i rapporten, som studenter möter i socialförsäkringssystemen, beror på bristande samordning mellan olika system, och en syn på högre studier som en motsats till arbete och i strid med arbetslinjen. Men studier bedrivs i syfte att arbeta, och studier leder till arbete. Detta borde ligga i linje med arbetslinjen. Om även studier ansågs tillföra något till Sverige och svensk arbetsmarknad, skulle studenter behandlas annorlunda i socialförsäkringssystemen. Det är studenternas grundproblem i relation till socialförsäkringssystemen.

I rapporten diskuterar författaren några möjliga förändringar i de strukturer och system som vi har idag som tillsammans skulle kunna skapa en tryggare och mer förutsägbar socialförsäkring för studenterna, och dessutom skapa en trygghet mer lik den för yrkesverksamma. Bland annat möjligheten för studenter att vara deltidssjukskrivna, att ta bort åldersgränserna i arbetslöshetsförsäkringen och bostadsbidraget, samt att räkna studiemedlet som inkomst när sjukpenning och föräldrapenning ska beräknas.