Den hållbara forskningspolitiken

I höst ska regeringen lägga fram en ny forsknings- och innovationspolitisk proposition. För Saco är det ett av de viktigaste förslagen som läggs till riksdagen under innevarande mandatperiod. Därför har Saco utarbetat en rapport där vi redogör för vad som bör ingå i ett bra forsknings- och innovationspolitiskt program. Det är förslag som, om de genomförs, långsiktigt kommer att stärka Sveriges position som ledande kunskapsnation samt ge forskarsamhället rimliga villkor.

Publicerad: Måndag 27 feb 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Om det ska det bli möjligt krävs ganska stora förändringar på alla nivåer, från grundskola till spetsforskning. Sverige behöver en hållbar forskningspolitik som präglas av långsiktighet och förutsägbarhet. Så har inte varit fallet de senaste åren, men nu har regeringen chansen att göra något åt det.

Genom ökade direkta anslag som förbättrar lärosätenas möjlighet till långsiktig planering kommer man en bit på väg. Det gör man även med satsningar på fler forskartjänster och fler disputerade lärare på samtliga nivåer i utbildningssystemet. Att alla statliga forskningsmedel ska vara kvalitetssäkrade är självklart, och kvalitetsutvärderingen måste ske utifrån peer-review och inte enbart via enkla indikatorer. Ökad rörlighet mellan lärosätena måste stimuleras och samverkan med näringslivet måste både uppvärderas och uppmuntras, för att nämna några av de förslag som utvecklas närmare i rapporten."