Kvalitet i högskolevalet

Utbildning ska hålla hög kvalitet. Men vad är utbildningskvalitet och hur ska den säkras och höjas på sikt? Denna rapport handlar om utbildningskvalitet och om hur utbildningssystemet bör kompletteras för att fungera kvalitetsdrivande. Att studenter kan välja utbildning utifrån kvalitet är en förutsättning för det arbetet.

Publicerad: Onsdag 5 jun 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Utbildningskvalitet kan betyda olika saker. Rapporten visar att kvalitet i högre utbildning kan förstås som tre sammanlänkande delar: studenternas förutsättningar, lärosätets resurser och utbildningens resultat. I dag utvärderar Universitetskanslersämbetet (tidigare HSV) enbart utbildningarnas resultat.

Studenter är mycket viktiga för högskoleutbildningars kvalitet. Högskolereformen 1993 slog fast att fyra verktyg var avgörande för hög kvalitet: utvärdering, lärosätenas kvalitetsarbete, finansiering efter kvalitet samt studenternas fria val av utbildning. Välinformerade studieval är därför grundläggande för hög utbildningskvalitet.

I dag går det inte att välja utbildning utifrån kvalitet. Rapporten visar att det saknas jämförbar information om liknande utbildningars utformning vid olika lärosäten. Det går heller inte att avgöra vilken kvalitetsnivå en viss utbildnings utformning ger förutsättningar för. Därför går det inte att välja den utbildning som bäst möter de egna kraven.

Konsekvenserna är att högskolevalet är onödigt snårigt för studenten. Det ökar risken för felaktiga studieval, vilket är negativt för både enskilda studenter och samhället. Det leder dessutom till att utbildningssystemet inte är så tydligt kvalitetsdrivande som det var avsett.

Rapporten pekar på tre kraftfulla åtgärder. De stärker studenternas möjlighet att välja det som passar deras egna förutsättningar, minskar risken för felaktiga utbildningsval och verkar långsiktigt kvalitetsdrivande:

  • Skilj utvärderingar av resultat från studentinformation om utbildningskvalitet.
  • Inrätta ett centralt informationsstöd för studenter att jämföra och välja utbildningar efter kvalitet och utifrån enskilda studenters behov.
  • Ge studenterna verktyg för att avgöra vilken kvalitetsnivå en viss utbildning håller.