LAS i förändring

- ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning.

Publicerad: Måndag 27 maj 2013

Nyckelord:
Arbetsrätt

Debatten om LAS har varit intensiv och ofta polariserad. Turordningsreglerna och principen "sist in – först ut" har blivit en symbolfråga. Ofta saknas en bredare syn som tar hänsyn till den helhet där turordningsreglerna endast är en del. Debatten återspeglar också brister i kunskapen om LAS och relaterade kollektivavtal. Det behövs en djupare förståelse av de spelregler som faktiskt gäller.

Rapporten bygger på intervjuer i fokusgrupper och en genomgång av nationalekonomisk och rättsvetenskaplig forskning. Förhoppningsvis kan den bidra till ett mer nyanserat förhållningssätt till frågan, med hänsyn till helheten och respekt för den kunskap och de erfarenheter som finns samlad bland forskare och praktiker. 

Rapporten visar att arbetsgivarnas möjlighet att nå det resultat som är bäst för verksamheten i en arbetsbristsituation successivt har blivit större. Betydelsen av rätt kompetens har ökat samtidigt som lång anställningstid inte längre är någon garanti för trygghet i arbetslivet. Tryggheten för Sacoförbundens medlemmar ligger ofta i deras kompetens. 

Förändringarna i LAS gör att anställningsbarheten blir mer betydelsefull. Därför behöver möjligheterna till omställning och utveckling på arbetsmarknaden förstärkas. Det skulle gynna alla parter.

Författarna pekar också på att det ökade antalet visstidsanställningar är ett problem. Det behövs en maxgräns på 3 år för tidsbegränsade anställningar.

Den polariserade debatten om LAS kan till stor del förklaras med bristande kunskap. Både arbetsgivare och arbetstagare gör många gånger val som bygger på en felaktig uppfattning om vad som gäller. 

Den bristande tydligheten i dagens system gör också att arbetstagare med lång anställningstid kan uppleva en falsk trygghet.