Är det skillnad mellan flickors och pojkars val av utbildning och flyttmönster?

Det är fler flickor än pojkar som studerar på högskolan och utbildningsvalen är fortsatt relativt könsuppdelat. Men det finns inga stora skillnader mellan pojkars och flickors flyttbenägenhet bland de som väljer att studera vidare.

Betyg och gymnasieprogram har stark påverkan på övergången till högskolestudier. Fler flickor än pojkar går på de högskoleförberedande programmen, 64 procent av flickorna jämfört med 53 procent av pojkarna. Flickor har också bättre betyg. Men pojkar på studieförberedande program med höga betyg går vidare till högre studier i något högre grad än flickor.

För att påverka könsskillnaderna krävs det i första hand åtgärder på grund- och gymnasieskolan, inte på högskolan. Det är bättre att satsa på att motivera pojkar att prestera i skolan och välja studieförberedande gymnasieprogram än att marknadsföra och anpassa högskoleutbildning. Lika viktigt är det att göra mansdominerade yrkesprogram i gymnasiet attraktiva även för flickor. Då handlar det även om att arbetsgivaren anstränger sig för att få både flickor och pojkar intresserade av yrket.