Livslöner för kvinnliga och manliga akademiker

Hur ser livslöneskillnaden ut mellan män och kvinnor med samma akademiska utbildning? Hur ser avkastningen för olika utbildningar ut när man jämför med gymnasieutbildade med samma kön? I denna rapport beräknas livslöner separat för kvinnor och män som har läst olika högskoleutbildningar.

Publicerad: Lördag 6 mar 2021

Senast uppdaterad: Måndag 8 mar 2021

Livslönerna tar inte bara hänsyn till löner utan också till inkomstbortfall under studietiden, arbetslöshet, pension, inkomstskatt och studiemedel. Beräkningarna visar om det lönar sig ekonomiskt att skaffa sig en akademisk examen jämfört med att börja arbeta direkt efter avslutat gymnasium. I rapporten redovisas skillnader i livslön mellan högskoleutbildade och gymnasieutbildade samt skillnader både inom och mellan olika högskoleutbildningar. 

Resultaten visar att manliga akademiker har en beräknad nettolivslön som uppgår till ungefär 23,4 miljoner. Motsvarande siffra för kvinnliga akademiker är ungefär 19,7 miljoner. Skillnaden är ungefär 3,7 miljoner kronor vilket innebär att kvinnliga akademiker har 15,8 procent lägre nettolivslön än manliga akademiker. För många utbildningar är skillnaden endast några procent. Men det finns också några utbildningar som har stora löneskillnader, exempelvis ekonomutbildningen. 

Beräkningarna visar också att gymnasieutbildade män som läst det naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga programmet men valt att inte studera vidare på högskolan har ungefär samma livslön som kvinnor som har en lång högskoleutbildning. Män kan få en relativt god löneutveckling utan att läsa på högskolan. För kvinnor är högskoleutbildning ofta en förutsättning för en bra lön och karriär. 

I lönsamhetsberäkningarna jämförs högskoleutbildade män med gymnasieutbildade män och högskoleutbildade kvinnor med gymnasieutbildade kvinnor. För samtliga undersökta utbildningsinriktningar är avkastningen högre för kvinnor än för män. Samtidigt har de ett större ekonomiskt utbyte av en akademisk examen än högskoleutbildade män har. Det beror bland annat på att kvinnor har ett lägre inkomstbortfall under studietiden. Men den viktigaste förklaringen till kvinnors högre avkastning av högskolestudier är att män kan få relativt bra löner utan högskoleutbildning medan för kvinnor krävs det ofta en högskoleutbildning för en god löneutveckling.

Kvinnliga akademiker har lägre genomsnittlig livslön än manliga akademiker. Samtidigt har de ett större ekonomiskt utbyte av en akademisk examen än högskoleutbildade män har. Det beror på att livslönerna skiljer sig åt mer mellan gymnasieutbildade och högskoleutbildade kvinnor än de gör mellan män på olika utbildningsnivåer.