Återkrav inom välfärdssystemen

Saco svarar på Återkravsutredningens betänkande

Publicerad: Onsdag 13 maj 2009

Nyckelord:
Socialförsäkringar

REMISSVAR (Fi2009/1049)
Återkrav inom välfärdssystemen (SOU 2008:102)

Saco har inget att erinra mot utredarens förslag till lagstiftning. Förslaget till en generell återkravslag, lagen om återkrav inom välfärdssystemen, är en naturlig konsekvens av de slutsatser och förslag som Delegationen mot felaktiga utbetalningar presenterade 2007 och 2008. En samordning av de nuvarande regelverken kring återkrav välkomnas. Dessutom harmoniserar förslaget till återkrav inom välfärdssystemen med bidragsbrottslagen (2007:612).

Vid ett införande av en lag om återkrav inom välfärdssystemen vill dock Saco påpeka att detta får konsekvenser i form av ökad administration för berörda myndigheter, kommunerna och rättsväsendet. Detta uppmärksammas ordentligt av utredaren i konsekvensanalysen, men Saco är inte lika övertygad som utredaren att detta är av övergångskaraktär. Det är viktigt att den sannolika ökningen av återbetalningar också delvis kommer berörda instanser tillgodo.
Saco bifogar remissvar från Saco Studentråd där kompletterande synpunkter framförs.

Sveriges akademikers centralorganisation
Med vänlig hälsning

Anders Edward