Bidragsspärr

Saco svarar på betänkande från utredningen om bidragsspärr

Publicerad: Torsdag 12 feb 2009

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, tar inte ställning till huruvida förslaget om bidragsspärr bör införas utan begränsar yttrandet till några frågeställningar som bör beaktas vid ett eventuellt införande.

Vilka ekonomiska förmåner den föreslagna lagen ska omfatta
De undantag som görs i § 1 ställer Saco sig bakom. Enligt Saco är det dessutom tveksamt att ekonomiska förmåner där syftet är att tillgodose trygghet för en annan person ska omfattas av den föreslagna lagen. Detta gäller i första hand barnbidrag, föräldraförsäkringen och tillfällig vård av barn. Det kan inte vara rimligt att ett brott eller vårdslöst beteende av en vårdnadshavare kan få konsekvenser för den person förmånen egentligen är till för, det vill säga barnet. I denna del av utredningen saknar Saco en djupare analys.

Beslut om bidragsspärr
Utredningen förslår att de bidragsutbetalande myndigheterna och organisationerna ska vara beslutande organ med möjlighet till prövning av beslutet i förvaltningsdomstol. Saco instämmer i utredningens förslag och den föreslagna beslutsordningen blir härmed konform med det regelverk som gäller för arbetslöshetskassorna.

Vid brott mot flera bidragssystem
Bidragsbrott kan ibland beröra flera bidragssystem genom felaktiga dubbelutbetalningar. Då uppstår frågan – Mot vilket bidragssystem sker brottet och vilken myndighet ska besluta om en eventuell bidragsspärr?

Ekonomiska konsekvenser
Utredningen konstaterar att berörda myndigheter bör kunna hantera ärendena om bidragsspärr inom ramen för tilldelade resurser. Saco har kunskap om vilka resurser som krävs för att hantera frågorna om sanktioner hos arbetslöshetskassorna och reser härmed en varningsflagg kring de handläggarresurser som kan komma att behövas hos de nu aktuella myndigheterna.