Brist på brådska - en översyn av aktivitetsersättningen

Saco ställer sig positiv till alla förändringar som kan leda till att de ungas utanförskap bryts, att delaktighet underlättas och till tidiga insatser som stimulerar en utveckling mot ett återfående av arbetsförmåga. Många av våra professionsförbund inom området har under många år påtalat den nuvarande ordningens brister.

Publicerad: Fredag 27 feb 2009

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar

För att nå målsättningarna krävs en helhetssyn i arbetet om ungdomars framtida arbetsförmåga. Saco ser det som nödvändigt att de inblandade myndigheterna vid sidan av läkarutlåtanden förstärker sina utredande kompetenser inom andra professioner såsom till exempel arbetsterapi, sjukgymnastik, psykologi och pedagogik.

Saco välkomnar utredarens förslag till lösningar men vill även peka på några särskilda frågor:

Arbetsförmedlingen måste tilldelas nya starka resurser för att de nya målsättningarna ska kunna bli möjliga att uppnå. Sjukersättning till unga ska alltid kunna omprövas. Det ska finnas en åtgärdsplan som innehåller rehabilitering/habilitering även för dem som har fått SU beviljad. Det pågår inom regeringskansliet en utredning om arbetsförmågebegreppet. Saco ser det som naturligt att utredningens kommande slutsatser får prövas även på synen om de ungas arbetsförmåga. Saco anser att möjligheter att stimulera insatser från arbetsgivare även ska prövas inom den privata arbetsmarknadssektorn. En åtgärdsplan bör tas fram för att komma till rätta med de brister i samordning om till exempel rehabilitering/habilitering som finns mellan inblandade myndigheter, kommuner och landsting.