Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet

Saco svarar på remiss om skollagen

Publicerad: Onsdag 30 sep 2009

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco har tidigare framfört synpunkter på skollagen i samband med remissvaret på 1999 års skollagskommittés betänkande (Saco 2003-09-05). Saco betonade då frågan om professionernas ansvar kontra deras möjligheter att påverka resursramarna för verksamheten. I det föreliggande betänkandet tar skollagsberedningen upp frågan, men kommer inte längre än till konstaterandet att det kan uppstå konflikter som måste hanteras. Det är inte tillfredsställande. Det vore rimligt att lagen också angav i vilken ordning sådana konflikter ska lösas.

Saco välkomnar de föreslagna reglerna och kraven när det gäller studievägledningen, elevhälsovården och skolbiblioteken.

När det gäller frågan om vem som ska sätta betyg konstaterar skollagsberedningen i en avslutande mening att "det kan också finnas anledning att se över behovet av fördjupad lärarkompetens i frågor som gäller bedömning och betyg". Saco delar den uppfattningen, och förutsätter att denna fråga behandlas när behörighetsreglerna tas upp.