En hållbar lärarutbildning

Saco svarar på remiss om lärarutbildningen

Publicerad: Torsdag 2 apr 2009

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco välkomnar i huvudsak utredningens förslag. Saco har tidigare påpekat att det bör ställas höga krav på lärarkårens kunskap och kompetens. En väl fungerande lärarutbildning är en förutsättning för att det ska finnas kompetenta lärare i skolan. Dagens lärarutbildning har en rad kvalitetsbrister. Saco delar utredarens uppfattning att lärarutbildningen ska vara långsiktigt hållbar och vila på vetenskaplig grund och ser det som mycket positivt att utredningen vill göra lärarutbildningen mer forskningsbaserad.

Ett stort problem med dagens lärarutbildning är att den är för otydlig. Det viktigaste är att det i fortsättningen står klart för varje lärarstudent vilken kombination av ämnen han eller hon antas till, likväl som det tydligt måste framgå av examensbeviset vilken undervisning utbildningen syftar till.

Saco tillstyrker att den nuvarande enda lärarexamen tas bort och ersätts med flera. Saco instämmer i att olika ålderskategorier och skolformer kräver specifika kunskaper och färdigheter av lärarna, och att lärarutbildningen som en följd av detta bör delas in i tydliga kategorier.

Saco instämmer med utredningen i att all akademisk utbildning bör vara forskningsbaserad och att mer resurser behövs för att förstärka den vetenskapliga basen och forskningen inom lärarutbildningen.