Ersättning när en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom och om sekretess i ärenden och mål enligt föräldraledighetslagen

Saco positivt till förslagen

Publicerad: Tisdag 8 dec 2009

Nyckelord:
Arbetsrätt

Ersättning när en arbetsgivare vägrar rätta sig efter en dom i vissa fall

Promemorians förslag i denna del innebär att det i diskrimineringslagen klargörs att en arbetsgivare som vägrar rätta sig efter en dom om ogiltighetsförklaring av en uppsägning eller ett avskedande ska betala ersättning till arbetstagaren med beaktande av lön och anställningstid. Saco välkomnar detta klargörande.

Saco har i tidigare sammanhang framhållit att eventuella förändringar i skadeståndsreglerna bör avse alla uppsägningar och avskedanden som sker utan laglig grund, så att dessa fall behandlas lika. Den föreslagna regeln innebär att ersättningen vid brott mot diskrimineringslagen kan utgå med högre belopp än vid motsvarande brott mot anställningsskyddslagen (LAS), då ersättningen inte ska bestämmas till ett lägre belopp än vad som följer av 39 § LAS. Trots att en viss skillnad kvarstår är det positivt att dessa situationer mer kommer att likställas i ersättningsavseende.

Sekretess i ärenden och mål enligt föräldraledighetslagen

I promemorian föreslås vidare att den sekretess för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i ärende hos Diskrimineringsombudsmannen som idag gäller i ärenden om diskriminering enligt diskrimineringslagen också ska gälla i ärenden om missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Motsvarande möjlighet för domstol att besluta om sekretess införs när det gäller mål om missgynnande enligt samma lag.

Saco anser att intresset av att skydda den personliga integriteten är lika starkt vid ärenden och mål om missgynnande enligt föräldraledighetslagen som vid diskrimineringsärenden.

Saco tillstyrker förslaget.