Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen

Saco positiva till förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Publicerad: Fredag 9 jan 2009

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar

Saco tillstyrker promemorians förslag till förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen. Saco anser att förslagen stärker försäkringens legitimitet och att flera av förslagen underlättar administrationen för a-kassorna och förtydligar gällande regelverk.

Saco gör departementet uppmärksamt på att regeringen bara delvis har uppfyllt löftet att arbetsförmedlingsuppdraget ska vidgas till fler aktörer. I den kommande översynen av socialförsäkringssystemet, där arbetslöshetsförsäkringen ska ingå, bör det undersökas om och på vilket sätt arbetslöshetskassorna också kan omfattas. I dag hindras detta av 6 § i lagen (1997:238) om arbetslöshetskassor.

De nuvarande reglerna vid fastställande av normalarbetstid har missgynnat de som varit partiellt lediga i förhållande till de som varit helt lediga. Detta har inte gynnat arbetslinjen och en ändring är därför mycket angelägen. Saco välkomnar därför förslaget. Däremot medför förslaget om att medräkna sådana inkomster från försäkringskassan i underlaget för fastställande av dagpenningen att arbetslinjen motverkas i förhållande till dem som är helt frånvarande på grund av sjukdom, uttag av föräldrapenning etc. För den som tjänar över förmånstaket i sjuk- och föräldraförsäkringen kan sjuk- eller föräldrapenningen utgöra långt mindre än 80 % av inkomsten. Saco anser att normalinkomsten istället bör fastställas på den lön/inkomst den sökande hade haft om han/hon inte varit frånvarande.