Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen

Saco tillstyrker förslagen

Publicerad: Torsdag 23 jul 2009

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar

REMISSVAR (A2009/1976/AE)

Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2009:26)

Saco har tagit del av regeringspromemorian Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2009:26). Saco tillstyrker samtliga promemorians förslag.

Kommentar till förslaget om att tid med familje- och jourhemsuppdrag under vissa omständigheter ska räknas som överhoppningsbar tid (vid bestämmande av ramtid):

Saco anser att det finns anledning att överväga att inte exkludera familje- och jourhemsuppdrag som avser unga vuxna eller vuxna (med exempelvis missbruksproblem) från den föreslagna möjligheten till överhoppningsbar tid.

Remissvar från Sacoförbundet Sveriges läkarförbund bilägges.

Med vänlig hälsning

Sveriges akademikers centralorganisation

Anders Edward

Ossian Wennström