Förslag till EG-förordning om privata europabolag

Saco, LO och TCO i gemensamt remissyttrande

Publicerad: Onsdag 25 mar 2009

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Internationellt

Saco, LO och TCO är positiva till att åtgärder vidtas från Kommissionens sida för att stödja små och medelstora företag men hemställer att den svenska regeringen avvisar förslag till EG-förordning i dess nuvarande utformning från EU-kommissionen i juni 2008 (KOM(2008) 396 slutligt) samt ordförandeskapets något modifierade förslag från den 11 december 2008.