Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur

Saco svarar på Kulturutredningens betänkande

Publicerad: Onsdag 20 maj 2009

Nyckelord:
Samhällsekonomi

Sveriges akademikers centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över Kulturutredningens betänkande (SOU 2009:16).

Ur Sacos synvinkel är det mest centrala vid behandlingen av utredningens förslag att professionernas yrkeskunnande tillvaratas och respekteras. Med ökade krav på många kulturinstitutioner är det naturligt att i motsvarande mån höja kompetensen för myndigheternas anställda och inte minst för deras chefer. Flera av kulturlivets institutioner spelar en betydande roll inom forskningen. Det är naturligt att kräva att deras chefer har en bakgrund som gör dem skickade att tillvarata dessa aspekter.

Utredningen förutskickar en ökad betydelse för regionala lösningar, med möjlighet att söka sig fram längs olika vägar. Saco välkomnar en sådan utveckling, men bedömer att en sådan flexibilitet kommer att ställa ökade krav på myndigheternas professionella bemanning.

Remissvar från Sacos medlemsförbund bilägges.

SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION

Gunnar Wetterberg