Mångfald som möjlighet

Sacos remissvar på Mångfald som möjlighet – åtgärder för ökad integration på landsbygden

Publicerad: Torsdag 15 jan 2009

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration

Saco har tagit del av betänkandet. Huvuddelen av förslagen bygger på förslag Saco redan har kommenterat i bland annat remissvaret på Utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering (SOU 2008:58). Saco har i övrigt inga synpunkter.

Med vänlig hälsning
Sveriges akademikers centralorganisation

Gunnar Wetterberg
Ossian Wennström