Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt

Sacos remissvar på studiesociala kommitténs betänkande

Publicerad: Tisdag 18 aug 2009

Nyckelord:
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning

Kommittén föreslår att studiemedlen ska höjas med 400 kr/månad, men bedömer själva att en höjning med 700 kr/månad skulle vara önskvärd. Saco tillstyrker förslaget om att öka studiemedlet med 400 kronor per månad, men delar samtidigt utredningens bedömning att en större höjning skulle behövas.

Saco tillstyrker förslagen om att inkomstprövning av studielånet tas bort med den begränsningen att om den studerande inte har rätt till studiebidrag ska inte heller studielån beviljas. Saco tillstyrker också förslaget om en höjning av fribeloppet.

Saco avstyrker förslaget om att sänka tiden för studiemedel på eftergymnasial nivå från sex till fyra år. Som motiv anger kommittén bl a att genomströmningen skulle öka. Men utredningen presenterar inget stöd för att en sänkning av tiden skulle ha den effekten. Som utredningen själv skriver, så är det svårt att påverka genomströmningen genom studiemedelssystemet, det är dessutom bara en begränsad del av studenterna som har studiemedel. Saco anser att ett bättre sätt att få en högre genomströmning är bl. a. att förbättra studie- och karriärvägledningen, organisera utbildningen bättre, öka antalet lärarledda undervisningstimmar, arbeta för en högre utbildningspremie och förbättra studenthälsovården.

Saco avstyrker förslaget att samma belopp ska ges vid studier utomlands som vid studier i Sverige. I stället för att ge samma belopp till alla bör bättre metoder än dagens utvecklas för att bestämma landbelopp.

Saco anser att det finns behov av att generellt se över socialförsäkringarna inkl trygghetssystemen för studenter, vilket ytterligare understryks av denna utredning. Det måste skapas ett fullgott försäkringsskydd anpassat till studenternas speciella förutsättningar.

Saco tillstyrker kommitténs förslag om deltidsstudier vid halv sjukskrivning; en kombination som tidigare inte varit möjlig. Saco anser vidare att antalet karensdagar för studenter ska sättas ned från 30 till 14.