Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning

Saco svarar på förvaltningskommitténs betänkande

Publicerad: Tisdag 5 maj 2009

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Samhällsekonomi

Saco välkomnar den genomgång av olika frågor kring statsförvaltning som kommittén har gjort. Saco är positivt till kommitténs förslag om en särskild lag om statsförvaltningen, inte minst förslaget att i denna reglera grundläggande beredningskrav vid utnämningar.

Saco är positivt till förslaget att i förvaltningslagen skriva in uppdraget åt myndigheterna att förse regeringen med beslutsunderlag för att ta ställning till verksamhetens inriktning och omfattning.

Saco är positivt till förslaget att införa en opolitisk förvaltningschef i varje departement, att stärka regeringskansliets analyskapacitet och att reservera resurser för mer strategiska insatser. Enligt Saco:s mening borde emellertid dessa förslag föras vidare i en samlad utredning om regeringskansliets arbetsformer överhuvudtaget.

Saco är positivt till fleråriga budgetperioder för myndigheter som ett sätt att underlätta långsiktiga förändringar inom dessa. När det gäller tanken på tidsbegränsade myndigheter vill Saco peka på de komplikationer detta kan medföra när det gäller medarbetarnas anställningstrygghet och därmed myndighetens möjligheter att rekrytera så kompetent personal som önskvärt.

Kommittén resonerar om sammanslagningar av olika myndigheter. Även om sådana kan vara befogade och leda till större effektivitet i en del fall menar Saco att frågan måste behandlas mer nyanserat än vad som nu blivit fallet.

Saco delar uppfattningen att det är angeläget att tydliggöra statsförvaltningens värdegrund och att öka tjänstemännens insikt om vad denna betyder.

När det gäller generella effektiviseringar och besparingar förordar kommittén att produktivitetsavdraget vid pris- och löneomräkningen utsträcks till att även avse andra anslag. Saco menar att det vore angeläget att genomföra en mer förutsättningslös utvärdering av produktivitetsavdragets och pris- och löneomräkningens utformning.