Trygghetssystemen för företagare

Saco är övervägande positiv till utredningen och dess förslag. Nedan redovisas några punkter i Sacos remissvar.

Publicerad: Onsdag 21 jan 2009

Nyckelord:
Socialförsäkringar

- Utredningens föreslår att företagsformen inte ska ha någon betydelse för företagares villkor i de olika försäkringssystemen. Fåmansföretagare ska kunna likställas med övriga företagare när det gäller egenavgifter och karenstid i sjukförsäkringen. Det är positivt, men Försäkringskassan måste ge tydlig information om de olika alternativen till karenstider och vad det innebär. Alla företagare måste vara väl medvetna om konsekvenserna av sina val.    Det är den arbetsinkomst som redovisas i den allmänna självdeklarationen som ska vara grunden för förmåner från trygghetssystemen. Saco tillstyrker utredningens förslag, som möjliggör för företagaren att kunna förutse vilken inkomst sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen beräknas på.
- Saco anser att det är viktigt att ändringarna i trygghetssystemen ligger i linje med respektive försäkrings grundprinciper. Detta gäller t ex inkomstbortfallsprincipen i sjukförsäkringen. Har man t ex problem med dålig lönsamhet i sitt företag varken kan eller ska detta kompenseras genom trygghetssystemen. Saco avstyrker därför införandet av ett grundskydd i sjukförsäkringen.
- Saco avstyrker utredningens förslag om att man ska kunna få tillfällig föräldrapenning samtidigt som föräldern arbetar. Det var tänkt att gälla om föräldern ordnat barnpassningen/vården av det sjuka barnet genom köp av hushållsnära tjänster. Förslaget skulle gälla såväl anställda som företagare. Saco anser att det skulle innebära en grundläggande, principiell förändring av försäkringen genom att rätt till ersättning inte längre skulle vara kopplad till att man avstår från förvärvsarbete. Saco anser att en sådan förändring inte hör hemma i en inkomstbortfallsförsäkring.
- Saco är positiv till utredningens förslag om att tydliggöra företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen så att man på ett bättre sätt än idag ringar in begreppet företagare. Vidare tillstyrker Saco att ge företagaren möjlighet till fler uppehåll i verksamheten utan krav på ett definitivt upphörande. Den föreslagna ordningen ställer däremot stora krav på en aktiv arbetsförmedling. Regeln får inte leda till att arbetslöshetsförsäkringen blir en utfyllnad i mindre lönsamma företag och därmed snedvrider konkurrensen.
- Utredningen föreslår att ett högkostnadsskydd införs mot sjuklönekostnader som ett skydd mot för höga sjuklönekostnader för anställd personal. Det är många egenföretagare som idag upplever en stor tröskel mot att anställa den första personen, på grund av risken att drabbas av höga sjuklönekostnader. Skyddet minskar säkerligen risken framför allt i små företag och underlättar nyanställningar.