Uppdrag beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen

Saco avstyrker förslagen

Publicerad: Onsdag 14 okt 2009

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco avstyrker verkets förslag om att slopa dispenskravet för uttag av extra övertid per år och mer övertid per månad för att istället direkt i arbetstidslagen ange vid vilka situationer extra övertid får tas ut. Saco anser att de angivna skälen till extra övertid om högst 150 timmar i stor utsträckning är desamma som skälen för att ta ut allmän övertid på högst 200 timmar. Det finns en stor risk för sammanblandning av allmän övertid och extra övertid så att praxis kan komma att bli ett allmänt tak för övertidsarbete på 350 timmar. Saco anför samma skäl till sin avstyrkan angående slopandet av dispenskravet för uttag av extra mertid.

Saco avstyrker att straffsanktionerna i 24 § arbetstidslagen upphävs. Även om det är ovanligt att åtal väcks i dessa frågor har de befintliga straffbestämmelserna i sig ett allmänt preventivt syfte. Saco anser att det är viktigt att lagregler åtföljs av sanktioner.