Uppföljning av Riksrevisionsreformen II

Saco svarar på remiss om riksrevisionsreformen

Publicerad: Torsdag 3 sep 2009

Nyckelord:
Samhällsekonomi

Sacos huvudsynpunkter på förslagen i uppföljningens första betänkande kvarstår:

Saco välkomnar förslaget att omvandla styrelsen till ett parlamentariskt råd och att riksrevisorerna överlämnar sina granskningar direkt till riksdagen.Saco anser konstruktionen med tre riksrevisorer olycklig för verksamheten.
Förslaget att ge en riksrevisor det fulla administrativa ansvaret är ett litet steg i rätt riktning, men ändå en halvmesyr. Att ha tre olika beslutsfattare när det gäller verksamhetens inriktning är rimligen minst lika besvärande som om det hade gällt administrationen. Det är inte mindre angeläget att den intellektuella ledningen är sammanhållen, tydlig och långsiktig. Saco hoppas därför att riksdagen i sin behandling av utredningens förslag och i samband med översynen av regeringsformen (Sacos remissvar 2009-05-04) tar steget fullt ut och beslutar att ledningen framgent ska åligga en riksrevisor.

När det gäller de nya förslagen i det föreliggande betänkandet ställer sig Saco skeptisk till förslaget att ändra lagen om revision i statlig verksamhet så att riksrevisorerna i effektivitetsrevisionen skulle få lämna alternativa förslag för att nå ökad effektivitet. Risken är påtaglig att revisorerna därmed några år senare skulle tvingas revidera sig själva, om regeringen och/eller myndigheten tagit förslagen ad notam. Snarare vore det befogat att i detta hänseende föreslå en tydligare rollfördelning, dvs. att revisionen begränsar sig till kritik och iakttagelser (som naturligtvis kan innefatta redovisning av icke utnyttjade alternativ), men att uppföljningen av kritiken blir statsmakternas och myndigheternas sak.

Liksom utredningen välkomnar Saco riksrevisorernas avsikt att i högre grad inrikta granskningsverksamheten på effekter, produktivitet och måluppfyllelse. För att en sådan inriktning ska ge önskat resultat måste den också prägla rekryteringen till Riksrevisionen. Saco anser det centralt att Riksrevisionen stärker sin kompetens, t.ex. genom att i ökad utsträckning rekrytera forskarutbildade medarbetare