Uppföljning av Riksrevisionsreformen

Saco svarar på remiss om uppföljning av riksrevisionsreformen

Publicerad: Måndag 23 feb 2009

Nyckelord:
Samhällsekonomi

Saco tillstyrker en tydlig boskillnad mellan en sakkunnigt bedriven granskning och statsmakternas behandling av granskningens resultat och förslag. Att omvandla styrelsen till ett parlamentariskt råd och att riksrevisorerna överlämnar sina granskningar direkt till riksdagen är en klok renodling.

När det gäller den kollegiala ledningen av Riksrevisionen beklagar Saco att utredningen ännu inte varit beredd att ta steget fullt ut. Konstruktionen med tre riksrevisorer har inte bidragit till att ge verksamheten en tydlig ledning. Saco hoppas att riksdagen i sin behandling av utredningens förslag beslutar att ledningen framgent ska åligga en riksrevisor.

I sitt huvudbetänkande ska utredningen ta upp frågan om verksamhetens inriktning. Saco ser två viktiga frågor att behandla i detta sammanhang. Den ena huvudförutsättningen för att granskningarna ska få genomslag är att de håller god kvalitet. Den andra huvudförutsättningen är att någon bryr sig om att utkräva ansvar för statens verksamhet och hur den bedrivs.