EU, Sverige och den inre marknaden – En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet

Saco svarar på remiss

Publicerad: Torsdag 7 jan 2010

Nyckelord:
Internationellt,
Samhällsekonomi

Sveriges akademikers centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet "EU, Sverige och den inre marknaden – En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet" (SOU 2009:71).

Saco ställer sig positivt till ansträngningarna att förbättra den inre marknadens funktionssätt, men begränsar sitt yttrande till några synpunkter på frågornas hantering.

Utredningen ägnar betydande uppmärksamhet åt frågornas hantering på central nivå, åt samspelet mellan ett förhållandevis svagt bemannat regeringskansli och starka sektormyndigheter, som hotar att gå ut över de övergripande avvägningarna, och åt problemen med horisontell samordning inom regeringskansliet. Saco menar att detta understryker vikten av en genomgripande utredning av regeringskansliets organisation och funktionssätt, som tidigare bland annat Ansvarskommittén aktualiserat.

Utredningen påpekar vikten av att stärka insikten om den inre marknadens regelverk på lokal och regional nivå, och föreslår att länsstyrelserna ges resurser att bygga upp kompetens för EU-rättslig rådgivning, bland annat till kommuner och landsting. Saco menar att detta på motsvarande sätt återigen aktualiserar frågan om den statliga förvaltningens regionala indelning. Resursuppbyggnaden skulle kunna få större tyngd och djup om den skedde vid sex-åtta statliga regionstyrelser än vid 21 länsstyrelser.