Gränslandet mellan sjukdom och arbete

Saco lämnar synpunkter på Arbetsförmågeutredningens betänkande

Publicerad: Måndag 25 okt 2010

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar

Saco tillstyrker att särskild närståendepenning ska kunna utges under högst tio arbetsdagar i anslutning till maka/makes/partners död.

Saco tillstyrker förslaget om att i riktlinjerna för särskilda skäl ska ingå att arbetstagaren inte ska behöva prövas mot den reguljära arbetsmarknaden vid dag 180 om partiell återgång i arbete inletts.

Utredningen föreslår att ett nytt begrepp införs, medicinska förutsättningar för arbete, för bedömning av ersättningsrätt fr o m den 180:e sjukdagen. Saco är tveksam till att, utan ytterligare analys och konsekvensanalys, tillstyrka förändringen. Av vikt är att uppmärksamma att arbetstagaren vid den tidpunkten oftast är fortsatt anställd hos sin arbetsgivare. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv kan det vara för tidigt att vid dag 180 ta ställning till arbetstagarens arbetsförmåga hos arbetsgivaren. Saco anser att det finns en risk för begreppsförvirring om den allmänna försäkringen byter begrepp i detta läge och frågan behöver därför belysas ytterligare från detta perspektiv.

Utredningen framför idéer om införandet av s k flexjobb för den som inte har möjlighet att arbeta i samma takt som tidigare. Saco anser att det är en intressant tanke som väl kan passa många individers partiella arbetsförmåga, dock inte allas. För att stävja eventuella missbruk är det mycket viktigt att de fackliga organisationerna får insyn i processen att anställa eller behålla en person med partiell arbetsförmåga och reducerad lön.