Sverige för nyanlända

Saco tillstyrker utredningens förslag vad gäller samhällsorienteringens innehåll, men har synpunkter avseende förslaget om dess utformning

Publicerad: Onsdag 9 jun 2010

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration

Saco har tagit del av förslagen i utredningen Sverige för nyanlända - värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16). Saco är positiv till samhällsorientering som en av tre delar i nyanländas etableringsplan och anser det angeläget att en god nationell standard ges i hela riket. Saco finner utredningens förslag till innehåll väl avvägt och instämmer i att syftet med samhällsorienteringen ska vara att underlätta den nyanlända personens etablering. Alla nyanlända bör få så goda möjligheter som möjligt att etablera sig i det svenska samhället oavsett var de kommer ifrån och var de bosätter sig.

Utredningen föreslår att varje nyanländ person ska erbjudas minst 60 timmars samhällsorientering. Saco anser att detta är en rimlig omfattning, men understryker att antalet timmar bör anpassas efter deltagarnas individuella behov, förutsättningar och önskemål.

Utredningen påpekar att deltagarnas livssituation, erfarenhet och tidigare utbildning ska vara en utgångspunkt för, och tas tillvara som en resurs i, samhällsorienteringen. För att detta ska kunna genomföras är lärarnas kompetens av central betydelse. Saco ser här att problem kan uppstå med det praktiska förverkligandet av målsättningen med samhällsorienteringen.

Enligt utredaren ska samhällsorienteringen till största del ges på den nyanlända personens modersmål. Den som utför samhällsorienteringen behöver då både ämneskunskap, pedagogisk kompetens och goda kunskaper i både svenska och det språk som samhällsorienteringen ges på. Saco konstaterar att det, precis som utredningen framhåller, idag inte finns någon yrkesgrupp som motsvarar dessa krav. Kommunernas skilda förutsättningar kan tillsammans med avsaknaden av tydliga krav på lärarnas kompetens leda till svårigheter att säkerställa en jämngod nivå. Saco bedömer att det finns risk för kvalitetsskillnader såväl mellan olika kommuner som inom kommunerna då lärarnas kompetens kan variera från grupp till grupp.

Ett av Sacos förbund, Lärarnas Riksförbund, framhåller att det bör vara utbildade och behöriga lärare med erfarenhet av vuxenutbildning som håller i samhällsorienteringen, samt att denna bör integreras med SFI-utbildningen.

Saco anser med utgångspunkt i ovanstående att frågan om lärarnas kompetens behöver övervägas ytterligare.