Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Saco avstyrker förslaget. Saco utesluter inte att det är motiverat att förbättra de ekonomiska villkoren för vissa grupper av pensionärer, men anser att det behövs en bred skatteöversyn med inriktning mot generella regler och lösningar.

Publicerad: Fredag 13 aug 2010

Nyckelord:
Skatter,
Socialförsäkringar

Saco avstyrker förslaget om Ytterligare skattesänkning för pensionärer. Avstyrkandet riktar sig mot den metod regeringen föreslår, och grundar sig på principiella skäl. Saco utesluter inte att det är motiverat att förbättra de ekonomiska villkoren för vissa grupper av pensionärer.

Syftet med förslaget om en ytterligare höjning av det förhöjda grundavdraget är att mildra finanskrisens efterverkningar och förbättra välfärden för personer som fyllt 65 år. En utgångspunkt är att inte motverka arbetslinjen, genom förstärkta incitament för arbete under de aktiva åren.

Saco anser att det är centralt att pensionsöverenskommelsen ligger fast och att signalerna om detta är tydliga. Det är därför viktigt att reglerna i pensionssystemet inte i någon väsentlig del förändras. Om den ekonomiska utvecklingen medför effekter för pensionärer som inte är politiskt önskvärda bör de åtgärder som vidtas ligga utanför pensionssystemet i likhet med förslaget.

Grundavdraget har blivit tekniskt mer komplicerat, samtidigt som dess karaktär har blivit allt mer diffus. Införandet av det förhöjda grundavdraget medförde att grundavdraget inte längre kännetecknas av att vara ett generellt avdrag. Det finns inga rimliga skäl att särbehandla en grupp i detta avseende enbart utifrån ålder.

Särlösningar för vissa grupper och inslaget av avdrag och reduktioner har ökat i skattesystemet de senaste åren. Effektivitetsskäl talar för att skattesänkningar i första hand bör åstadkommas via lägre skattesatser. Saco anser att det behövs en bred skatteöversyn med inriktning mot generella regler och lösningar.

Saco anser att det är viktigt att uppmuntra så många som möjligt att arbeta mer för att öka antalet arbetade timmar i ekonomin. Givet att det finns ett förhöjt grundavdrag delar Saco därför promemorians bedömning att arbetslinjen bör påverka utformningen av ett förhöjt grundavdrag.