Förbättringar inom familjepolitiken

Saco svarar på remiss angående förslag som rör föräldrapenning.

Publicerad: Fredag 15 apr 2011

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Jämställdhet,
Socialförsäkringar

Saco anser att de föreslagna förändringarna av jämställdhetsbonusen, vilka ligger i linje med de synpunkter som lämnades av Saco inför bonusens införande, genomgående innebär förbättringar av bonusens konstruktion. Det nya systemet är mindre komplicerat och innebär även en närmare koppling i tid mellan den insats som berättigar till bonus och bonusens utbetalning.

Saco vidhåller samtidigt sin tveksamhet till att jämställdhetsbonusen bidrar till en jämnare fördelning av föräldraledigheten mellan kvinnor och män i någon större utsträckning. Saco anser det sannolikt, även med de föreslagna förbättringarna, att bonusen i hög utsträckning kommer att betalas ut till föräldrar som även utan denna skulle ha en relativt jämn fördelning av föräldraledigheten.

Saco ställer sig bakom promemorians förslag till möjlighet för två föräldrar att ta ut föräldrapenning samtidigt.