Förslag om ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning

Saco anser att en övergångsregel krävs när det nya betygssystemet för gymnasiet tas i bruk, eftersom det nya betygssystemet kan få effekter i antagningen till högre utbildning. En utredning bör tillsättas för att se över detta.

Publicerad: Tisdag 10 maj 2011

Nyckelord:
Utbildning & forskning,
Studentpolitik

Saco tillstyrker att sökande med gymnasieexamen ska konkurrera i samma urvalsgrupper som sökande med slutbetyg, men påpekar att det krävs någon form av övergångsregel först. En övergångsregel skulle kunna minska oron bland gymnasieelever som inte vill konkurrera mot slutbetygen under sämre förutsättningar. Det finns flera alternativ till övergångsregler, bland annat att under en tidsperiod ha en egen urvalsgrupp för elever med examensbevis.

Saco tillstyrker att sökande med examen från yrkesprogram i den reformerade gymnasieskolan som med stöd av skollagen har uppnått grundläggande behörighet i kommunal vuxenutbildning bör konkurrera i grupp I vid urval. Saco vill dock understryka att denna rätt borde utsträckas till alla som kompletterat för grundläggande behörighet. Det är orimligt att elever som läst på komvux för att uppnå grundläggande behörighet, konkurrerar i olika urvalsgrupper beroende på vilket gymnasieprogram de läste innan komvuxstudierna. Det var aldrig syftet med införandet av urvalsgrupp II att på så vis skilja elever från olika program.

Saco vill understryka att den här rätten ska gälla komplettering för grundläggande behörighet. Vid kompletteringar för särskild behörighet eller konkurrenskomplettering förordar Saco fortfarande att sökande hamnar i urvalsgrupp II, oavsett vilket program de gått i gymnasiet.