Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet

Saco delar Arbetsmarknadsdepartementets bedömning, men anser att vissa regler i det svenska systemet bör förtydligas.

Publicerad: Torsdag 24 feb 2011

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Arbetsmarknad,
Jämställdhet

Saco ställer sig bakom Arbetsmarknadsdepartementets bedömning att rubricerade direktiv i princip inte föranleder förändring av svensk lagstiftning. Saco anser dock att det finns anledning att förtydliga vissa regler i det svenska systemet för att det ska kunna harmoniera fullt ut med direktivets intentioner.