Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket m.m. (Ds 2011:31)

Saco tillstyrker promemorians förslag

Publicerad: Tisdag 6 dec 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration,
Jämställdhet

Saco tillstyrker samtliga förslag i promemorian. Vad gäller förslaget att ändra diskrimineringslagen så att undantaget för försäkringstjänster tas bort från diskrimineringsförbudet, framhåller Saco att könsneutralitet redan har införts beträffande kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar. Det är angeläget att det samma gäller privata försäkringar. Förslaget bidrar till ökad villkorslikhet mellan olika tjänstepensionsförsäkringar. Det är inte minst viktigt ur ett kundperspektiv att reglerna blir mer lika och att inte försäkringsbolagen gör olika tolkningar. Införandet av ett förbud kommer dock att leda till stora förändringar och det finns risk för att alternativa beräkningsgrunder drabbar andra grupper på fel sätt. Konsekvenserna av ändringen måste därför följas upp. Det är också viktigt att de nya reglerna tillämpas endast på nya avtal och avtal som förnyas efter ikraftträdandet.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39