Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2012

Saco meddelar synpunkter på skatteförslag

Publicerad: Onsdag 11 maj 2011

Nyckelord:
Skatter

Regeringen remitterar i promemorian ett antal skatteåtgärder med budgeteffekter som antingen är en del av regeringens aviserade reformambitioner på skatteområdet eller andra skattefrågor som aktualiserats på andra politikområden. Skatteåtgärderna i promemorian innebär särlösningar för vissa grupper och ökade avdrag och reduktioner i skattesystemet. Vissa av förslagen innebär att beskattningen av arbete minskar.

Saco anser att det är bra att skatten på arbete sänks, men har uppfattningen att det på lång sikt är bättre med generella skattesänkningar än avdrag och reduktioner. Särlösningar och inslaget av avdrag och reduktioner har ökat i skattesystemet de senaste åren. Motkrafterna till skattesatshöjningar riskerar därmed att försvagas. Effektivitetsskäl talar för att skattesänkningar i första hand bör åstadkommas via lägre skattesatser. Det är tveksamt om det är en långsiktigt uthållig strategi att åstadkomma skattesänkningar med hjälp av avdrag och reduktioner.

Saco avstyrker det femte steget i jobbskatteavdraget till dess att effekten av de första stegen utvärderats. Saco tillstyrker förslaget om sänkt statlig inkomstskatt. Saco avstyrker förslaget om ytterligare skattesänkning för pensionärer, men utesluter inte att det är motiverat att förbättra de ekonomiska villkoren för vissa grupper av pensionärer. Avstyrkandet riktar sig mot den metod regeringen föreslår, och grundar sig på principiella skäl.

De förändringar av skattesystemet som tidigare genomförts och de som nu föreslås är så genomgripande att de borde ha föregåtts av ett mer övergripande utredningsarbete. Saco anser därför att det finns behov av en bred skatteöversyn där såväl positiva som negativa effekter av särlösningar med olika kombinationer av avdrag, reduktioner eller skattesatser belyses noggrant. I en sådan översyn bör också den spänning som uppstår till följd av att arbete beskattas högre än kapital ses över. Saco anser att det är bättre att rikta insatser mot de komponenter som skapar den spänningen än att återkommande ändra i det komplicerade 3:12-regelverket.