Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen (Ds 2012:30)

Saco har tidigare välkomnat den finanspolitiska pakt som detta fördrag genomför.

Publicerad: Torsdag 27 sep 2012

Nyckelord:
Internationellt

Vi delar promemorians bedömning att det är bra att Sverige genom en ratificering av fördraget ger sitt stöd för euroländernas arbete med att stärka det ekonomiskpolitiska regelverket i euroområdet samtidigt som svenskt inflytande värnas och en ökad uppdelning inom EU motverkas.