Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension

Saco har tagit del av Solvens II-utredningens slutbetänkande "Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension", SOU 2011:68. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur det s.k. Solvens II direktivet ska implementeras i Sverige.

Publicerad: Onsdag 1 feb 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar

I remissvaret uttala Saco stöd för Solvens II-direktivets ambition att verka för ökad öppenhet och marknadsdisciplin. Lika viktigt är att bolagen har bra incitament för riskminimering, ändamålsenlig företagsstyrning och internkontroll samt har förmåga att korrekt värdera både tillgångar och åtaganden.

Saco vill samtidigt påpeka att de högre kapitalkrav som följer av Solvens II på sikt kan få olyckliga konsekvenser för de svenska tjänstepensionerna. Detta eftersom Solvens II bl.a. leder till oproportionerligt höga kapitalkrav för försäkringar med stort inslag av garantier som ska utbetalas långt fram i tiden och under långa perioder (ofta livsvarigt).

På sikt kan de ökade kapitalkraven leda till urholkade och försämrade tjänstepensioner. Urholkningen kan ta sig uttryck i exempelvis ett minskat inslag livsvariga utbetalningsplaner eller minskade garantier. Blir resultatet ett ökat inslag av avgiftsbestämda lösningar med låga eller inga garantier innebär det med säkerhet att tjänstepensionerna bli mer konjunkturkänsliga. Den enskilde kommer därmed att tvingas bära både ett större ansvar och en större del av marknadsrisken. Vid en sådan utveckling kommer allt fler pensionärer att i efterhand kunna konstatera att de antingen haft tur eller otur med pensionen. Det är inte en utveckling som Saco oreserverat kan bejaka.

Samtidigt som Saco i huvudsak stödjer utredningens förslag menar Saco att det faktiskt krävs mer än blott implementering om vi förutom implementering också vill ha bra pensioner. Här blir den "miljö" som Solvens II-direktivet ska fungera i en viktig fråga. Med det större fokus på bolagens framtida åtaganden som Solvens II-direktivet innebär blir exempelvis diskonteringsräntan till en av de viktigaste "miljöfaktorerna" i en tjänstepensionsverksamhet.

En för lågt satt diskonteringsränta innebär exempelvis att bolagens framtida åtaganden övervärderas och att det egna kapitalet undervärderas.

Marknaden har visserligen fått vissa signaler om att nya sätt att beräkna diskonteringsräntan övervägs, men Saco anser att det är viktigt att regeringen är tydlig eftersom mycket står på spel. En alltför låg och rörlig diskonteringsränta är nämligen mer än ett kortsiktigt problem som kommer att gå över när vi sett slutet på den turbulens som rått under det senaste året. Med införandet av Solvens II blir diskonteringsräntan en viktig fråga också för utformningen av framtidens pensionssystem.

Sacos remissvar behandlades den 31 januari 2012 i Sacos styrelse.