Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB. Slutbetänkande av Statistikutredningen 2012 (SOU 2012:83)

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, och Sacoförbunden har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen av statistiksystemet och SCB.

Publicerad: Torsdag 28 mar 2013

Saco instämmer i utredningens slutsats att systemet för den officiella statistiken i huvudsak fungerar väl idag och att utvecklingsinsatser kan och bör göras inom ramen för den befintliga grundmodellen.