Yttrande över remiss: Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Saco avstyrker förslaget i sin nuvarande form, på grund av de många oklarheter som förslaget innebär. Det ska dock understrykas att Saco välkomnar en ökad självständighet för lärosätena.

Publicerad: Måndag 11 nov 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco anser att organisationsform ska väljas med ändamålsenlighet som bärande princip. Om en annan verksamhetsform än statlig myndighet gör att lärosäten kan bedriva utbildning och fri forskning av hög kvalitet mer effektivt med goda villkor för studenter och anställda, är det lämpligt att byta verksamhetsform. Det finns inget självändamål i att lärosäten är statliga eller att staten är arbetsgivare för de som arbetar inom akademin.