Lagrådsremissen Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Ju2016/01307/L7)

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss angående begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. I detta remissvar kommenterar Saco valda delar av förslaget utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv med fokus på akademiker.

Publicerad: Torsdag 10 mar 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 10 mar 2016

Nyckelord:
Integration

Saco menar att förslaget kommer att försämra nyanlända akademikers förutsättningar att etablera sig inom ett relevant yrke. Saco ser därutöver en betydande risk att möjligheten att få ett permanent uppehållstillstånd (PUT) vid egen försörjning kommer att leda till missbruk och utnyttjande på svensk arbetsmarknad. Slutligen saknas genomgående konsekvensanalyser och många och viktiga frågetecken lämnas obesvarade. Mot bakgrund av ovanstående avstyrker Saco förslaget.