EU-kommissionens förslag till direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män

Saco är positivt till direktivförslaget om lönetransparens, eftersom det kan vara ett redskap för att åtgärda löneskillnader mellan män och kvinnor. Men vissa ändringar måste ske för att det ska passa in i vår partsmodell.

Publicerad: Torsdag 8 apr 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 8 apr 2021

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco tycker att det är bra att kommissionen lägger förslag till ett direktiv om lönetransparens. Det finns löneskillnader mellan män och kvinnor som inte går att förklara på annat sätt än att de beror på kön. Vi har kommit rätt långt i Sverige, men skillnader kvarstår. I många EU länder är skillnaderna mycket större.

Lönekartläggningar kan vara ett redskap för att komma till rätta med och synliggöra en del av löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Bra att kommissionen föreslår det! Men direktivet föreslås bara gälla för arbetsgivare med minst 250 arbetstagare. Det gör att väldigt många faller utanför. Tröskeln bör därför sänkas.

Det är klokt att förslaget innebär ett så kallat minimidirektiv, det vill säga att det inte ska få någon påverkan om det redan finns ett bättre skydd mot lönediskriminering på grund av kön.

Men det finns risk att direktivet krockar med Sveriges lönebildningsmodell när det gäller kollektiva rättigheter i förhållande till individuella rättigheter, till exempel vid information om löner. Även om inte direktivet hindrar individuell lönesättning, som är central i alla Sacoförbundens kollektivavtal, kan komplikationer uppstå genom för mycket detaljreglering. Det inkräktar på parternas område.

Ett grundläggande krav från Saco är att parterna måste kunna avvika från vissa bestämmelser genom kollektivavtal, under förutsättning att syftet med direktivet uppfylls. Lönekartläggningar blir mer effektiva om de är en del i parternas lönebildning.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39