Opinion

Saco driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning, utredningar, konferenser och möten kämpar vi för att utbildning ska löna sig. I praktiken innebär det att vi utvecklar och förbättrar, förutsättningar, arbetsliv och yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar alltid utifrån en värdegemenskap baserad på Sacoförbundens medlemmars utbildning, kunskap och kompetens.

DAGS ATT VI FÅR EN RIMLIG SJUKFÖRSÄKRING!

Det är orimligt att hänvisa sjuka till fiktiva jobb! Sjukförsäkringen måste låta människor få rehabilitering och återgå till sina arbeten. Det är särskilt viktigt för personer som arbetar i bristyrken inom välfärden. Vi kräver en rimligare sjukförsäkring!

Det är avgörande att riksdagen nu går vidare med den utredning som nyligen presenterades för att vi ska få en tryggare och bättre sjukförsäkring.

SÅ SKAPAR VI ETT HÅLLBART ARBETSLIV

Ett hållbart arbetsliv förutsätter en hållbar hälsa. I arbetsmiljöarbetet är de förebyggande insatserna viktigast. Ett välfungerande arbetsmiljöarbete minskar riskerna för att människor ska drabbas av olyckor och ohälsa och möjliggör ett senare utträde ur arbetslivet.

Läs mer här

UTBILDNING SKA HÅLLA HÖG KVALITET

All utbildning i Sverige, från grundskola till högskola, ska hålla hög kvalitet. Utbildning ska tillgodose samhällets behov av kompetens och bygga på vetenskaplig grund. Det ska finnas ett nära samband mellan utbildning, arbetsliv och forskning. I ett föränderligt arbetsliv blir kompetensutveckling för akademiker alltmer viktigare.

Läs mer

UTBILDNING SKA LÖNA SIG

Fyra av tio akademiska utbildningar är rena förlustaffärer. Exempelvis en låg- och mellanstadielärare förlorar över en miljon kronor på att utbilda sig jämfört med att börja jobba direkt efter gymnasiet. Det är inte hållbart. Ska vi lösa kompetensbristen inom välfärden måste det bli möjligt för alla akademiker att göra lönekarriär.

Läs mer

DELA LIKA FÖR EN JÄMSTÄLLD ARBETSMARKNAD

Kvinnorna står i dag för tre fjärdedelar av föräldraledigheten, sex av tio vabbdagar och en majoritet av det obetalda hemarbetet. Det är också tre gånger så vanligt att kvinnor jobbar deltid och särskilt vanligt är det under småbarnsåren. Det är tydligt att det snedvridna ansvaret för hem och familj straffar sig på arbetsmarknaden.

Läs mer