Chefstillsättning i staten

En rapport om hur högre statliga chefer tillsätts.

Publicerad: Tisdag 27 jun 2006

Nyckelord:
Chef & ledare,
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Arbetsmarknad

Det finns åtskilliga starka argument för en förändring av hur högre statliga chefer tillsätts, sammanfattar Per Molander som på Sacos uppdrag gått igenom ämnet.

För att skapa en tillsättningsprocedur som tillfredsställer rimliga krav på öppenhet föreslås inrättande av en tjänsteförslagsnämnd med uppgift att bereda och rangordna kandidaterna till chefstjänster i staten. En reformerad procedur kan införas relativt snabbt. Krav på utannonsering av chefstjänster, publicering av kravprofil och tillägg till sekretesslagen är enkla förändringar som inte behöver någon mer omfattande beredning. En tjänsteförslagsnämnd skulle efter en organisationsutredning realistiskt kunna inleda sin verksamhet under 2007.

Grundlagsrelaterade frågor – ett eventuellt tillägg till sekretessgrunderna i tryckfrihetsförordningen och en specificering i regeringsformen av vad som skall avses med saklig grund för tillsättning – bör hänskjutas till den nu arbetande grundlagsutredningen.