Kompetensskapande processer

Dokumentation av en seminarieserie på temat Kompetensskapande processer.

Publicerad: Måndag 24 jun 2002

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Utbildning & forskning

Såväl inom privat som inom offentlig sektor använder man sig fortfarande i stor utsträckning av nyrekryteringar för att tillgodose sina behov av högre eller bredare kompetens. Den demografiska utvecklingen med stora pensionsavgångar, den ökade ohälsan med lång bortovaro från arbetet, ökande kunskapskrav genom införande av ny teknik samt krav på förändringsförmåga och förändringsbenägenhet visar emellertid att det finns ett akut behov av ett förändrat synsätt och ett förändrat agerande. Varje anställd har en tillgång i sin unika kompetens och den är utvecklingsbar. Arbetslivet kräver livslångt lärande för att leda till tillväxt, konkurrenskraft, trygghet och välfärd.

Frågor kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling är komplexa. Men det är nödvändigt att de fackliga organisationerna skaffar sig bred förmåga att hantera kompetensfrågor på arbetsplatsen för att ge medlemmarna stöd till ett livslångt lärande.

Saco och TCO beslöt därför att i ett gemensamt projekt skaffa en överblick och ökade kunskaper om kompetensskapande processer. För att sprida diskussionen inom medlemsförbunden anordnades under år 2001 en seminarieserie på temat Kompetensskapande processer.

Seminarierna var fyra till antalet och behandlade följande teman:

  • Demografisk utveckling och kompetensförsörjning
  • Social kompetens - handlar det om kompetens?
  • Ledarskap och kompetens
  • Förändrade värderingar - förändrad kompetens

Seminariedokumentationen är utförd av Kristoffer Ullstad och Angelika Dilschmann, 4U.

En idégrupp med olika erfarenheter från arbetsliv och forskning har bistått vid planering av seminarierna, varit med i diskussionerna och också bidragit med korta reflexioner i denna rapport. Gruppens medlemmar är Thomas Fürth, Framtidskonferenser/Kairos Future AB, Sonja Hoffman, Framtidskonferenser/ KonferensPlanering AB, Mats Svedin, Landstingsförbundet, Åsa Sjöborg, AMS samt Hanna Westberg, Arbetslivsinstitutet.

För mer information, kontakta Charlotta Krafft, Saco.