Kunskapens Läge 2005

"Kunskapens läge" är en återkommande lägesbeskrivning av den högre utbildningen i Sverige. Kunskapens läge 2005 har fokus på dimensionering, vilken betydelse utbildning har för individ och samhälle, högutbildades rörlighet mellan arbetsställen och forskning i ett internationellt perspektiv.

Publicerad: Fredag 16 dec 2005

Nyckelord:
Utbildning & forskning

"Kunskapens läge" har utarbetats av Sacoekonomen Helena Persson och är just en återkommande lägesbeskrivning av den högre utbildningen i Sverige. Som företrädare för närmare 600 000 akademiker är det självklart för Saco att ständigt hålla koll på kunskapsläget i Sverige. Kunskapens läge 2005 har fokus på dimensionering, vilken betydelse utbildning har för individ och samhälle, högutbildades rörlighet mellan arbetsställen och forskning i ett internationellt perspektiv.

Några utdrag ur rapporten

  • Den sociala snedrekryteringen till högskolan är ett gissel som nu inte bara handlar om vilka som väljer högre studier utan kan bli ett problem också inom högskolan. "Kunskapens läge" visar att de lärosäten som har färre disputerade lärare också har fler studenter per lärare. Det är framförallt bland de nyare högskolorna som mönstret är tydligt. Lärosäten som har en lägre andel disputerade lärare har också en högre andel nybörjare från arbetarhem. Om vi inte kan vara säkra på att alla studenter erbjuds en utbildning av hög kvalitet riskerar vi en framtida socialsnedrekrytering på arbetsmarknaden
  • Utbildning lönar sig fortfarande sämre i Sverige än i andra länder vilket bl.a. kan förklaras av vår sammanpressade lönestruktur. I Sverige är utbildningspremien under 5 procent, i Storbritannien över 10 procent.
  • En hög utbildning ökar chanserna att få nya arbeten och minskar riskerna att förlora sitt arbete i lågkonjunkturer. En större andel högutbildade byter arbete utöver vad som motiveras av anpassningar till nya och nedlagda arbeten.
  • Det finns studier som visar att utbudet av välutbildad arbetskraft ökar snabbare än efterfrågan på deras kvalifikationer. Kvinnor har större risk än män att vara överutbildade. Invandrare löper en större risk än infödda att vara "överutbildade".
  • 48 procent av komvuxstudenterna mellan 18 och 24 år läser på komvux för att höja betygen Godkänd eller Väl godkänd. Konkurrenskompletteringen är ett systemfel som skjuter upp studiestarten och innebär ett stort resursslöseri för samhället.
  • När de flesta OECD-länder ökar sina satsningar på utbildning hör Sverige till ett av de få länder som bryter den positiva trenden och minskar sina satsningar per student. Endast Tjeckien, Polen och Slovakien var de länder som mellan 1995 och 2002 satsade mindre per student än Sverige
  • Resurserna till grundutbildningen på högskolenivå har urholkats med över 20 procent mellan budgetåret 1994/1995 och 2002.

Kunskapens läge är en återkommande rapport från Saco.