Mer lika än olika

Det finns inga större skillnader mellan kvinnliga och manliga akademikers syn arbetets organisation eller viljan att leda andra i arbetet. Trots det blir kvinnliga akademiker inte chefer.

Publicerad: Tisdag 4 dec 2007

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Jämställdhet

Detta konstateras i en ny rapport "Mer lika än olika - kvinnliga och manliga akademiker om organisationsvärderingar och karriär" av Sacos utredare Charlotta Krafft. Syftet med undersökningen var att bättre förstå orsakerna till varför vi kan avläsa skillnader mellan kvinnors och mäns hierarkiska position i arbetsorganisationer. Eller uttryckt på ett annat sätt: vilka är orsakerna till att vi fortfarande dras med "befattningsdiskriminering"?

I rapporten undersöks om det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga akademikers syn på karriär och och arbetets organisering.

Några resultat ur rapporten:

  • Kvinnliga och manliga akademiker är mer lika än olika. Båda grupperna vill göra karriär i ungefär lika stor utsträckning.
  • Några markanta skillnader mellan kvinnors och mäns vilja att leda andra finns inte.
  • Kvinnliga akademiker tar större ansvar på lägre befattningsnivåer; det vill säga kvinnorna gör i större utsträckning chefsarbete utan att vara formella chefer.
  • Arbetets organisering verkar inte tillvara ta kvinnors chefspotential lika väl som mäns.

Resultaten visar att farhågan om "befattningsdiskriminering" av kvinnliga akademiker är befogad. Det finns anledning att förbättra och förtydliga villkoren i arbetsorganisationen så att både kvinnors och mäns potential för chefs- och ledarskap tillvaratas. Antagandet om att kvinnor inte vill göra karriär i lika stor utsträckning som män får inte stöd i rapporten.

Mer lika än olika är första rapporten i ett projekt med syftet att finna nya perspektiv på jämställdhetsarbetet med fokus på kvinnliga akademikers villkor för utveckling i arbetet. Under 2008 arbetas en ny rapport i projektet fram.