Nationell kunskapsstrategi

Staten bör ha ansvaret för finansieringen av utbildningen. Politikerna ska hålla fingrarna borta från undervisningen. Lärarna måste få bättre villkor såväl ekonomiskt som arbetsmässigt. Banden mellan utbildning och forskning måste stärkas. Det är de fyra pelarna som utgör Sacos och Sacos utbildningsförbunds nationella kunskapsstrategi.

Publicerad: Fredag 26 jun 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 9 sep 2015

Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund är överens om att Sverige måste höja ambitionerna inom utbildningsområdet. Vi vill lyfta fram betydelsen av god kvalitet i varje del av utbildningskedjan och hur viktigt det är att kunskapsmålen för varje steg är avklarade innan man går vidare till nästa. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.

Staten måste ta ett tydligt och övergripande ansvar för hela utbildningssystemet samtidigt som professionerna måste få ökat inflytande. Politikerna ska ge förutsättningarna medan uppdraget att undervisa och utbilda till fullo riktas till lärare på alla nivåer inom utbildningsväsendet, till skolledare och lärosätesrektorer. Vi vet att våra medlemmar är beredda att ta sitt professionella ansvar på respektive nivå.

Med tydliga uppdrag och stärkt mandat för professionerna inom utbildningssektorn går det, även inom ramen för befintliga medel, att åstadkomma förbättringar.

För att rusta Sverige till ett ledande kunskapsland föreslår vi att:

  1. Staten ska ha ett övergripande ansvar för finansieringen
  2. De bästa lärarna ska lockas att stanna i yrket
  3. Banden mellan utbildning och forskning måste stärkas
  4. Detaljstyrningen av undervisningen måste minska.

Med ett sådant helhetsgrepp kan svensk utbildning komma på fötter igen.